top of page
logo text.png

תהליך תכנון

Anchor 2

הליכי מחקר ומיפוי שבוצעו כשלב מקדים לפרויקטים לביצוע או לצורך גיבוש עמדה רעיונית לגבי נושא מסוים.

את הקו המנחה אנו מחפשים באמצעות מיפוי.

המיפוי נעשה ע"י איתור מקור אישי, מקומי או תרבותי אשר מייצג את האופי שאנו מעוניינים להקנות לפרויקט. המקור יכול להיות אזור התכנון, יצירת אומנות, טקסט ועוד. בתהליך המיפוי אנו אוספים את המידע הרלוונטי, מפרשים אותו על פי הצורך ומסמנים אותו לכדי מפה שתשמש ככלי תכנוני לאורך שלבי העבודה השונים.

תהליך המיפוי מוביל לתכנון עשיר, מורכב ומשמעותי יותר ומבסס את הקשר בין העניין הראשוני בפרויקט לתכנונו הסופי.

לאורך תהליך התכנון של פרויקט, אנו נדרשים לקבל החלטות רבות. חלקן נגזרות מנתונים יבשים כמו הגאומטריה של המגרש, חוקים ותקנות, אך החלטות רבות נתונות לשיקול דעתנו, האדריכלים. אלו החלטות שמטרתן להקנות למקום שאנו מתכננים מאפיינים תרבותיים, חברתיים, וחווייתיים , בהתאם לתפיסתנו.

בכדי ששיקול הדעת שלנו יהיה מבוסס, ובכדי לבדוק כבר בשלבים הראשונים שהחלטותינו אכן יממשו את המאפיינים הרצויים, אנו מאמינים כי עלינו למצוא קו מנחה עקבי לקבלת החלטות.

bottom of page