top of page

קלישר 4

המבנה ממוקם בסמוך לשוק הכרמל בתל אביב במגרש בשטח של 165 מ"ר. במסגרת מגבלות הבניה הכוללות קוי בניין צפופים וקיר משותף, הצלחנו לתכנן מבנה בין 4 יחידות דיור הכוללות גם דירת פנטהאוז, לובי מרווח וקומת מרתף. התכנון מאפשר שקיפות מירבית מתוך הדירות לכיוון הנוף הפתוח מעל גגות השוק הנמוכים מחד, ופרטיות בפנים הדירות כלפי הרחוב הסואן מאידך. המרפסות הן מקום ביניים הממשיך ברציפות את אזור המגורים אל החוץ והן גם שמייצרות את משחק הנפחים בחזית הבניין.

קלישר 4
bottom of page