top of page

מועדון ארוחת הבוקר

כשחשבנו על תכנון בית הספר עלה עניין נושא המפגש של שתי קבוצות - תלמידים ומורים. בין הקבוצות מתנהלת מערכת יחסים שהיא הבסיס לתפקודו הפורמאלי והא-פורמאלי של בית הספר. כהמחשה למערכת היחסים הזו התייחסנו לסרט "מועדון ארוחת הבוקר", לסצנה בה התלמידים והמנהל מתרוצצים ברחבי בית הספר, תוך כדי חיפוש\התחמקות האחד מהשני.

המיפוי המוצג של הסצינה מראה את מרחב מערכת היחסים ביניהם כפי שהיא מוצגת דרך כלי המבע הקולנועי. גודל ומיקום התמונות האחת ביחס לשנייה, מתייחס לזוויות וכיווני הצילום, מיקומי המצלמה וקרבת המצלמה לנשוא הצילום. השילוב של החלל המוצג בתחום תמונה והאופן שבו הוא מתחבר לחלל שבתמונה הבאה הוביל למודל מיפוי פיזי תלת ממדי. המיפוי שימש כפרוגרמה מרחבית המגדירה, יחד עם דרישות הלקוח, התב"ע ומגבלות המגרש, את תכנון המבנה, מערכת התנועה בו והמבטים המתוכננים בין חלקיו שונים ובין פנים המבנה לחוץ.

מועדון ארוחת הבוקר
bottom of page