top of page

מבנה רמז החלוץ

המבנה מתוכנן בלב שכונת מגדל באשקלון, האזור העירוני-מסחרי הוותיק של העיר.
המבנה הוא מבנה פינתי בעל חזית רציפה של מסחר בקומת הקרקע ומגורים בקומות העליונות.
קומת המגורים הראשונה מעל המסחר מתוכננת כקומה חלקית כך שמחציתה פתוחה לאוויר הפתוח ותוכל לשמש את דיירי המבנה לפעילות פנאי ולאפשר להם פעילויות חוץ בשטח פתוח ומוגן בלב אזור מסחרי סואן.

מבנה רמז החלוץ
bottom of page