top of page

יריחו

המבנה בנוי עד קצה המגרש בכל פאותיו. בצדו הדרומי ניתנה זיקת מעבר לציבור. הפרויקט מפורק למספר מסות -מבנה הכניסה מטויח בלבן וקומתו הנמוכה מהווה דירוג בין המבנה הגבוה לבית הכנסת הצמוד אליו ממזרח. מבנה הכניסה מחובר באמצעות קיר מסך ורטיקלי החושף את המעלית הנעה בין הקומות.

יריחו
bottom of page