top of page

המרינה

פרויקט עירוני במרינת אשקלון הכולל הקמה של מבנים חדשים, תוספת למבנים קיימים, שיפוץ של מבנים קיימים ותהליך אישור בדיעבד למבני מסחר והסעדה.
1. נדרשת הסדרה לאזור העגינה היבשה, אזור חניות לרכבים, הסרת מבנים זמניים המשמשים את המסעדות ובית הספר.
2. נדרשת הסדרת המרחב הציבורי, וסילוק מבנים זמניים, וליצר אחידות עיצובית למרינה כמתחם בילויים לרווחת הציבור.
3. הקמת מבנה חדש לשיטור ימי ותוספת למבנה משרדי החברה הכלכלית וכך לפנות חלק מהמבנים הזמניים ולייצר מבנה ציבורי משמעותי שמדגיש את אופייה הציבורי של המרינה.

המרינה
bottom of page