top of page

"לבנדר לייק"

המגרש נמצא בפאתי ברוקלין ניו יורק, ומהווה נקודת קצה לשכונת מגורים מתפתחת ומעבר בינה לאזור תעשייה סמוך. האזור עובר תהליך של התחדשות והתפתחות של תעשיה זעירה ומסחר. האתר עצמו תחום מצדו המזרחי בתעלת מים מלאכותית (Gowanus Canal) הסובלת מזיהום של שפכים תעשייתיים ומהזנחה מתמשכת מצד העירייה. את הדופן המערבית תוחם רחוב סמית' העובר מכיוון הסיטי מצפון לדרום. הרחוב מאופיין, בחלקו הצפוני יותר, בהתעוררות אורבנית ענפה של מסחר, בתי קפה, מסעדות וגלריות. מעל הרחוב עוברת הרכבת התחתית על גבי גשר , היא מקיפה את המגרש בחלקו הדרומי והמערבי וחוזרת אל מתחת לקרקע.

נתונים אלו – תנועת הרכבת, המפגש עם תעלת המים ומיקום בין המגורים לתעשייה, היוו קרקע פורייה לגיבוש הפתרון הפרוגרמתי והעיצובי של המבנה.

בפרויקט זה לקחנו על עצמנו להציף אלמנטים אורבניים "בעיתיים" אלו, באמצעות יצירת מרחב הקושר אותם האחד עם השני ומפיק מתוך כך חללים אורבניים ובניינים טעונים.


ההגדרה הפרוגרמאתית הייתה מתחם אמנים המבוסס על מגורים תקופתיים וסדנאות יצירה.

המבנה מתפקד תנועתית כטבעת מוביוס זוויתית, שקוע בחלקו "התעשייתי" במים. צלעותיו יוצאות מתוך המים ותוחמות ככר עירונית בה ממוקמים בר וגלריות. במעלה רחוב פנימי מדורג ממוקמים מקבצי מגורי אמנים המסודרים סביב חללי מפגש. מתחת לרחובות הפנימיים נותר מפלס הקרקע משוחרר לפארק ירוק המשיק לתעלה. חיבור צורתו ההמשכית של המבנה בשיא הגובה, יוצרת נקודת מבט אל הנוף העירוני. המשכיות המבנה במערך התנועה הפנימי, כמו גם בצורתו החיצונית מממשים את הקשר החיוני שבין התעשייה למגורים. התנועה ההמשכית במבנה קושרת את כל חלקיו ע"י תנועה ברחוב משתנה, ללא התחלה וללא סוף. תנועה זו מחזקת את הקשר הפרוגרמתי בפנים המבנה, ומאפשרת זרימת אויר ותאורה טבעית בכל חלקי המבנה.

"לבנדר לייק"
bottom of page