YaronIsraelArchitects_Logo_Skiz1-17_edit

מרכז אמנים | ברוקלין, ניו-יורק

הצעה לתחרות

פרויקט | תחרות "Lavender lake art factory"  בשנת 2009
מזמין | מגזין העיצוב והאדריכלות www.suckerpunchdaily.com
סטטוס | ההצעה עלתה לשלב הסופי

מתכננים | אדר' ירון ישראל בשיתוף עם אדר' יהודה כהן
 

המגרש נמצא בפאתי ברוקלין ניו יורק, ומהווה נקודת קצה לשכונת מגורים מתפתחת ומעבר בינה לאזור תעשייה סמוך. האזור עובר תהליך של התחדשות והתפתחות של תעשיה זעירה ומסחר. האתר עצמו תחום מצידו המזרחי בתעלת מים מלאכותית (Gowanus Canal) הסובלת מזיהום של שפכים תעשיתיים ומהזנחה מתמשכת מצד העירייה. את הדופן המערבית תוחם רחוב סמית' העובר מכיוון הסיטי מצפון לדרום. הרחוב מאופיין, בחלקו הצפוני יותר, בהתעוררות אורבנית ענפה של מסחר, בתי קפה, מסעדות וגלריות. מעל הרחוב עוברת הרכבת התחתית על גבי גשר , היא מקיפה את המגרש בחלקו הדרומי והמערבי וחוזרת אל מתחת לקרקע.

נתונים אלו – תנועת הרכבת, המפגש עם תעלת המים ומיקום בין המגורים לתעשיה, היוו קרקע פוריה לגיבוש הפיתרון הפרוגרמתי והעיצובי של המבנה.

בפרויקט זה לקחנו על עצמנו להציף אלמנטים אורבניים "בעיתיים" אלו, באמצעות יצירת מרחב הקושר אותם האחד עם השני ומפיק מתוך כך חללים אורבניים וביניניים טעונים.


ההגדרה הפרוגרמאתית הייתה מתחם אמנים המבוסס על מגורים תקופתיים וסדנאות יצירה.

המבנה מתפקד תנועתית כטבעת מוביוס זויתית, שקוע  בחלקו "התעשייתי" במים. צלעותיו יוצאות מתוך המים ותוחמות ככר עירונית בה ממוקמים בר וגלריות. במעלה רחוב פנימי מדורג ממוקמים מקבצי מגורי אמנים המסודרים  סביב חללי מפגש. מתחת לרחובות הפנימיים נותר מפלס הקרקע משוחרר לפארק ירוק המשיק לתעלה. חיבור צורתו ההמשכית של המבנה בשיא הגובה, יוצרת נקודת מבט אל הנוף העירוני. המשכיות המבנה במערך התנועה הפנימי, כמו גם בצורתו החיצונית מממשים את הקשר החיוני שבין התעשיה למגורים. התנועה ההמשכית במבנה קושרת את כל חלקיו ע"י תנועה ברחוב משתנה, ללא התחלה וללא סוף. תנועה זו מחזקת את הקשר הפרוגרמתי בפנים המבנה, ומאפשרת זרימת אויר ותאורה טבעית בכל

חלקי המבנה.
 
הצפת מחצית המגרש והבאת המים עד הצומת, תוך שילובם בככר העירונית, מתריסה כנגד ההזנחה המתמשכת של התעלה, ומשתמשת בפוטנציאל הגלום בה. הכיכר והפארק, חללים עירוניים חיוניים במתווה האורבני הצפוף, מוגדרים ע"י אותם אלמנטים אורבניים "בעיתיים" .
התעלה, תנועת הרכבת והחיבור בין אזורי המגורים והתעשייה מאפשרים יצירת מרחבים אורבניים מגוונים, המשתמשים בהם ומועשרים בזכותם. 
כמו כן, הגשר שתוכנן מהווה הזדמנות לטיהור מים באמצעות סכר מיוחד, ובו בזמן הופך את הפרויקט לנקודת חיבור בין שני עברי התעלה. הפרויקט, יוצר מרחב ציבורי בעל מראה ייחודי שמגדיר את אופי השכונה על ידי גישור בין התעשייתי לעירוני, בין הפרטי לציבורי ובין המים לאדמה.